Skočiť na hlavný obsah

Rehabilitačné stredisko - RhS

 

                

 

Rehabilitačné  stredisko poskytuje sociálnu službu podľa§ 37 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a riadi sa Všeobecným záväzným nariadením (VZN) Prešovského samosprávneho kraja č. 101/2023 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej  určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja .

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu službu fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby , pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím ambulantnou formou počas pracovných dní v čase od 7.00 hod – do 15.00 hod.

 

 

Vízia a Poslanie

Poslaním  zariadenia je poskytovať sociálne  služby v zmysle zákona o sociálnych službách, aby spĺňali požiadavky na kvalitu a zároveň dbali na spokojnosť klienta a spoluprácu s rodinou.

Víziou zariadenia je zabezpečiť prostredie, kde sa poskytujú odborné a bezpečné služby  v súlade s požiadavkami Prešovského samosprávneho kraja.

Chceme poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré dbajú na spokojnosť klienta a jeho rodiny. Sú pre nás partnermi a ich názor je pre nás dôležitý.

 

Cieľ

Sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie s dôrazom na potreby, aktivizáciu, integráciu a samostatnosť klienta so  zdravotným postihnutím.

Spolupráca s rodinou a rodinnými príslušníkmi klienta, udržiavať schopnosti a zručnosti klienta, viesť k samostatnosti, integrovať a tak zvyšovať kvalitu života klientov, aj poskytovaných služieb.

Neustále napredovanie a vzdelávanie zamestnancov vo sfére sociálnych služieb.