Skočiť na hlavný obsah

Útulok

 

Poskytuje sociálnu službu podľa par. 26 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácie podľa par. 2 ods. 2 písmeno a) a i) ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať a č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a riadi  sa Všeobecným záväzným nariadením (VZN) Prešovského samosprávneho kraja č. 101/2023. Ubytovanie je celoročná pobytová forma na čas určitý, občan  po skončení tejto doby, môže požiadať o jej predĺženie.

 

 

Vízia a Poslanie

Poslaním Útulku je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách, aby spĺňali požiadavky na kvalitu a zároveň dbali na pomoc fyzickej osoby v jeho nepriaznivej sociálnej situácií, v ktorej nemá zabezpečené ubytovanie, alebo nemôže využívať doterajšie bývanie na dobu určitú.

Víziou Útulku je zabezpečiť prostredie, ktoré ide ruka v ruke s odbornosťou, bezpečnosťou požadovaných služieb a požiadavkami Prešovského samosprávneho kraja, kde fyzická osoba rieši svoju nepriaznivú situáciu.

 

 

Cieľ

Poskytovanie sociálnych služieb krízovej intervencie na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a nemá zabezpečené ubytovanie, alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.