Skočiť na hlavný obsah

Poskytované služby

Poskytované služby

 

V  Útulku sa poskytuje sociálna služba krízovej intervencie na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osobe z dôvodu :

-        nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb

-        nemá zabezpečené ubytovanie, alebo nemôže doterajšie bývanie  užívať

 

V zariadení sa poskytuje:

-        ubytovanie na čas určitý

-        sociálne poradenstvo

-        pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

 

Zariadenie vytvára podmienky na:

-        prípravu stravy v kuchynke zariadenia

-        vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny v kúpeľni zariadenia , kde sa zabezpečuje

-        pranie , žehlenie šatstva

-        záujmová činnosť

 

Cieľovou skupinou je fyzická osoba, ktorá je odkázaná  na uvedenú sociálnu službu  vo veku od 18 rokov.
Služba sa neposkytuje rodinám s maloletými deťmi.

 

Prevádzka zariadenia je nepretržitá 24 hodín.

 

Platené služby:      bývanie ( úhrada sa stanoví v zmysle platného VZN PSK )

Bezplatné služby:   základné sociálne poradenstvo, záujmová  činnosť.