Skočiť na hlavný obsah

Vízia a poslanie

Všeobecná vízia Domova sociálnych služieb v Stropkove

 

Individuálnym a partnerským prístupom chceme podporovať a rozvíjať čo najvyššiu mieru sebestačnosti a suverenity každého prijímateľa sociálnej služby.

Kvalifikovanou a odborne správnou starostlivosťou chceme poskytnúť vhodné a bezpečné sociálne služby komunitného charakteru, ktoré zabezpečia zvýšenú kvalitu života všetkým prijímateľom a pomôžu realizovať ich sny a túžby.

Chceme vytvoriť funkčné a bezpečné sociálne prostredie, ktoré zabezpečí zvýšenú kvalitu života a umožní žiť nezávislý život v komunite všetkým prijímateľom sociálnej služby. 

Našim cieľom je podporovať a viesť prijímateľov sociálnej služby z inštitucionálneho života v zariadení k nezávislému životu v spoločnosti.

 

Poslanie Domova sociálnych služieb v Stropkove

Tímovou spoluprácou poskytovať kvalifikovanú, kvalitnú a odborne správnu sociálnu starostlivosť. Vytvárať pre prijímateľov bezpečné prostredie, rešpektovať práva a individuálne potreby všetkých prijímateľov. Rozvíjať schopnosti a zručnosti prijímateľov sociálnych služieb, aby mohli viesť samostatný život s primeranou podporou. Docieliť postupné začlenenie sa do spoločnosti tak, aby boli  spokojné všetky zúčastnené strany.

 

 

Špecifická vízia Domova sociálnych služieb v Stropkove

      1. Zmena postavenia prijímateľa:

          Prijímateľ sa stáva bežným občanom, má svoje práva, ale i povinnosti.

 • Skvalitňovaním systému individuálneho plánovania podporujeme prijímateľov k samostatnosti a preberaniu zodpovednosti za svoje správanie i konanie.
 • Prijímateľ sa pohybuje v obci samostatne, prípadne s primeranou podporou, vie používať mobilný telefón, internet, vie si zakúpiť cestovný lístok, urobiť si nákup, pracovať s financiami, spolunažívať so susedmi, aktívne sa zapájať do diania v komunite – z pasívneho prijímateľa sa stáva aktívny obyvateľ obce, mesta. Prijímateľ si sám organizuje celodenné aktivity.
 • Sociálne služby, ktoré sú prijímateľom poskytované im umožnia realizovať aktivity, ktoré dokážu urobiť sami, v ostatných činnostiach je im poskytovaná primeraná podpora.

 

      2. Zmena postavenia zamestnanca:

          Zamestnanec je prijímateľovi poradcom

 • Pomáha prijímateľovi pri hľadaní zamestnania, primerane ho podporuje v sebaobslužných aktivitách, v starostlivosti o domácnosť, upevňovaní pracovných návykov, pomáha mu plniť sny a túžby.
 • Zamestnanci  svojim prístupom vytvárajú pre prijímateľa podmienky na jeho dôstojný život, poskytujú kvalitné a kvalifikované služby so zameraním na individuálne potreby prijímateľa začleňujúceho sa do komunity, pomáhajú prijímateľom využívať všetky dostupné verejné služby. Podporujú a rozvíjajú multidisciplinárnu spoluprácu v rámci komunity. Pravidelne sa vzdelávajú. Využívajú individuálnu supervíziu.
 • Dôležité je preškolenie všetkých zamestnancov so zameraním na individuálnu prácu s prijímateľom v komunitných sociálnych službách. Podstatné je pripraviť odborných zamestnancov na prácu v nových sociálnych službách.
 • U zamestnancov je nevyhnutná zmena filozofie myslenia – úcta a akceptácia osamostatňovania sa prijímateľa, pričom mieru samostatnosti si určuje prijímateľ sám.

 

      3. Hodnotenie kvality služieb a kvality života vykonávajú ľudia zvonku:

          Kvalita života prijímateľov je zrkadlom kvality poskytovaných služieb.

 • Hodnotenie kvality poskytovaných služieb realizujeme prostredníctvom spätnej väzbyod samotných prijímateľov.
 • Vyhodnocujeme dotazníky spokojnosti zo strany rodinných príslušníkov, opatrovníkov – výstupy z nich transformujeme do skvalitňovania života prijímateľov v komunite.
 • Vykonávame pravidelné supervízie, individuálne i skupinové, spolupracujeme s miestnou komunitou.
 • V každej bytovej jednotke funguje výbor prijímateľov, ktorý si prijímatelia sami volia – ich úlohou je dávať návrhy, pripomienky na skvalitnenie života v tej-ktorej bytovej jednotky. Každý tím/bytová jednotka má svojho zástupcu, zástupcovia jednotlivých tímov (samospráva) prejednávajú 1x mesačne alebo podľa potreby s vedením návrhy a požiadavky prijímateľov na zlepšenie života prijímateľov v komunite.

 

      4. Zmena prostredia:

          Nové bývania a komunitné sociálne služby budú mimo doterajšieho veľkokapacitného zariadenia.

 • Cieľom je vytvoriť pre prijímateľov také prostredie, ktoré v plnej miere umožní uplatniť ich individuálne schopnosti a realizovať  ich základné ľudské práva s primeranou mierou podpory a aktivizácie.
 • Hľadanie nových lokalít s dostupnou občianskou vybavenosťou, kde by bolo vhodné vybudovať bezbariérové komunitné domácnosti najviac pre 6 prijímateľov, maximálne pre 12 prijímateľov v dvojdome.
 • Okrem pobytových služieb bude potrebné vytvoriť prijímateľom podmienky pre denné aktivity, ktoré budú realizované mimo ich domácnosti.
 • V rámci integrácie prijímateľov bude dôležité zabezpečiť pomoc pri hľadaní zamestnania na bežnom trhu práce, prípadne v chránených dielňach, práce na čiastočný úväzok, práce v sociálnych podnikoch. Pri zamestnávaní prijímateľov sociálnej práce spolupracujeme s ÚPSVaR, mestským úradom a obecnými úradmi.