Skočiť na hlavný obsah

Niečo o nás

     Domov sociálnych služieb v Stropkove je zariadenie s celoročnou formou pobytu. Od 0l.09.2004 boli do zariadenia prijaté aj ženy. V roku 2009 bolo v zariadení 9 žien, čím sa DSS zmenilo na koedukovaný typ zariadenia. Kapacita zariadenia do septembra 2009 bola 100 miest. Prirodzeným úbytkom (úmrtím a integráciou do rodinného prostredia)sa stav klientov v roku 2012 znížil na 76.
     Nakoľko DSS nespĺňa štandardy Európskej únie, v zmysle Výpisu z Registra podľa zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov Prešovského samosprávneho kraja  odborom sociálnym bola stanovená kapacita 75 klientov. Vačšina klientov je zbavená spôsobilosti na právne úkony, opatrovníkom klientov je štatutárny zástupca DSS.

V zariadení sú vytvorené 2 oddelenia:
I. oddelenie mobilné 52 klientov a 7 žien
II. oddelenie imobilné 17 klientov

Tab. č. 2

Veková skladba klientov
Veková skladba klientov muži ženy
18 - 29 rokov 1 0
30 - 39 rokov 6 1
40 - 59 rokov 45 2
60 - 74 rokov 12 4
75 - 89 rokov 4 0
nad 90 rokov 0 0
Spolu 68 7

 

V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 72/2019 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja:

 

      Odborné činnosti

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o soc. službách
 • sociálne poradenstvo
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 • sociálna rehabilitácia
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • pracovná terapia
 • pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností

 

      Obslužné činnosti

 • stravovanie - racionálna a diabetická strava
 • ubytovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • osobné vybavenie

 

Iné činnosti

 • používanie vlastného elektrospotrebiča
 • poskytnutie služby nad rámec nevyhnutnej starostlivosti – výmena posteľnej bielizne

 

Sociálne poradenstvo :

 • odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii,
 • základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Základné sociálne poradenstvo je súčasťou každej sociálnej služby,
 • špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.
 • zamestnanci DSS Stropkov, ktorí sú určení poskytovať informácie a poradenstvo, tieto služby poskytujú už pri prvom kontakte s občanmi a ich príbuznými, ktorí majú záujem o poskytovanie starostlivosti v DSS. Poradenstvo sa poskytuje na základe požiadaviek a osobných problémov klientov. Na základe spolupráce sa hľadajú možnosti riešenia napr.: sociálnej núdze a pri výbere z rôznych foriem sociálnej pomoci,
 • DSS v Stropkove poskytuje starostlivosť občanom, ktorí sú poberateľmi starobného, invalidného dôchodku, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžadujú sústavnú starostlivosť inej osoby a ktorým potrebnú starostlivosť nemôže zabezpečiť rodina.

 

Sociálna rehabilitácia :

 • odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách.

 

Ošetrovateľská starostlivosť :
Zdravotnú starostlivosť klientov v zariadení zabezpečujú lekári:

 • praktický lekár
 • psychiater
 • stomatológ.

Zdravotné výkony v zariadení vykonávajú zdravotné sestry so špecializáciou v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite alebo ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii podľa Vyhlášky MZ. č. 109/2009 Z. z.
Popis výkonov : polohovanie, očistná klyzma, meranie krvného tlaku, pulzu, odber krvi, telesnej teploty, aplikácia liekov per os, aplikácia liečív na kožu, aplikácia liečiv intramuskulárne, subkutánne, intrakutánne, intravenózne, príprava a podávanie infúzie, odber krvi, odber biologického materiálu, meranie FF / TK, P, D/ polohovanie, bandáž DK, meranie glykémie glukomerom, podávanie inzulínu, prevencia a ošetrenie dekubitov, preväz rany, príprava pomôcok na sterilizáciu, starostlivosť o klienta v terminálnom štádiu života, kontinuálna starostlivosť o umierajúceho klienta.

 

                                        

 

Opatrovateľskú starostlivosť v zariadení vykonávajú opatrovateľky v trojsmennej prevádzke.
Popis výkonov opatrovateľov: doprovod klienta na odborné vyšetrenie, kúpanie, kŕmenie, prebaľovanie, holenie, strihanie, obliekanie, polohovanie a pod.

 

Služby klientom

Stravovanie : v DSS poskytujeme stravovanie všetkým 75 klientom. Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka, ktorý zostavuje stravovacia komisia. Zasadnutí stravovacej komisie sa zúčastňuje aj zástupca klientov. Stravná jednotka sa skladá z obstarávacích nákladov na stravu plus režijné náklady na prípravu stravy. Stravná jednotka na deň pre stravu racionálnu činí 3,00 € plus režijné náklady 0,60 € a diabetickú 3,75 € plus režijné náklady 0,75 €. Celodenná strava pozostáva z raňajok, desiaty, obeda, olovrantu a večere, (diabetici druhá večera) v súlade so zásadami dodržiavania zdravej výživy a zdravotného stavu klientov. Popri poskytovaní stravy pre klientov a zamestnancov DSS poskytuje v rámci spoločného stravovania obedy pre miestne Denné centrum (KD) Stropkov v počte 15-20 obedov denne /mimo soboty a nedele/ a klientom Rehabilitačného strediska, ktoré je organizačnou jednotkou DSS.

 

 

Ubytovanie :  DSS Stropkov je sociálne zariadenie typu s celoročným pobytom,v ktorom sa poskytuje nepretržitá  starostlivosť. Klienti sú ubytovaní na izbách  so štandardným vybavením, taktiež môžu vlastniť televízor, rádio...Ubytovanie je poskytovanie bývania v obytnej miestnosti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovania vecných plnení spojených s ubytovaním. Denná úhrada za užívanie  1m² podlahovej plochy a príslušenstva činí 0,15 €./ a podľa toho, či je izba  dvojposteľová, trojposteľová, štvorposteľová a koľko  elektrospotrebičov daný klient vlastní a používa/.- text v zátvorke vyhodiť.
Priemerná mesačná  úhrada za pobyt v zariadení za rok 2014 činí 241,83 €. Klienti sú poberateľmi plného invalidného, alebo starobného dôchodku. Služby sú platené klientmi z ich príjmu a majetku.

Ubytovanie v DSS: 

Počet lôžok    
Počet postelí
  jedno
5
  dvoj
11
  troj
12
  štvor
4
  päť
0

 

 

Služby klientom platené za úhradu sú stravovanie, ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

 

Domov sociálnych služieb zabezpečuje:

 • pracovnú terapiu,
 • záujmovú činnosť,
 • úschovu cenných vecí.

 

 

Pracovná terapia :
 • odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania, alebo rozvoja  jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti.

 

 

Záujmová činnosť :

 • prezentácia rôznych výrobkov na kultúrno - spoločenských podujatiach , výstavách v MsKs, Deň bez bariér v DJZ Prešov, príprava kultúrnych programov, / Vianoce, Fašiangová zábava, športové hry a pod../, výzdobou interiéru DSS, úpravu areálu DSS a miestneho cintorína, kde sú pochovaní klienti DSS.
 • pre klientov usporadúvame 2-3x do roka rekondičné pobyty na chate Valkov - Tíšava, 3 dňové výlety po rôznych miestach Slovenska, 1 dňové tématické výlety po pútnickych miestach. Každoročne realizujeme rekondičný pobyt pre klientov s respiračnými a kožnými ochoreniami, ako Taliansko, Chorvátsko, Bulharsko. V mesiaci február spolu s klientmi  DSS Kalinov sa stretávame na Fašiangovej zábave. V letných mesiacoch usporadúvame športové hry. Od roku 2005 sa spolupráca rozrástla a na športové hry a fašiangové zábavy pozývame aj klientov z Domu samopomoczy Dolne Usztrzyki - PĽR v rámci cezhraničnej spolupráce.