Skočiť na hlavný obsah

Sociálne služby

Rehabilitačné stredisko ako poskytovateľ sociálnych služieb poskytuje službu s cieľom riešenia nepriaznivej sociálnej situácie s reagovaním na potreby, aktivizáciu, integráciu, inklúziu a podporu samostatnosti prijímateľa sociálnej služby so zdravotným postihnutím.

Rehabilitačné stredisko vykonáva a zabezpečuje:

-odborné činností

-obslužné činností

-ďalšie činností.

 

Odborné činností :

Vykonáva:

a) základné sociálne poradenstvo, ktorým poskytujeme klientovi základné informácie o možnostiach riešenia jeho problémovej životnej situácie. Podľa potreby sprostredkujeme a poradíme ďalšiu odbornú pomoc pri rodinnej, pracovnej i spoločenskej integrácií klienta.

b) pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby (zaopatrenie) podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách. Podľa stupňa odkázanosti sa stanoví výška úhrady za zaopatrenie klienta.

c) sociálna rehabilitácia, ktorou podporujeme samostatnosť, nezávislosť, sebestačnosť našich klientov, rozvoj a nácvik ich zručností, aktivizujeme ich schopnosti, posilňujeme návyky pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť pri základných sociálnych aktivitách (nácvik používania pomôcky, priestorovej orientácie, pamäťové cvičenia, nácvik jemnej motoriky, komunikácie...)

Každý klient má vypracovaný individuálny plánprogram sociálnej rehabilitácie v spolupráci s rodinnými príslušníkmi.  Cez individuálny plán sa snažíme klientovi zabezpečiť primeranú mieru podpory, s individuálnym prístupom ku každému klientovi, jeho rodine, aby sme klientovi spoločne umožnili čo najplnohodnotnejší život .

Obslužné činností,:

Zabezpečuje:

a) stravovanie – stravu poskytuje Domov sociálnych služieb v Stropkove Hlavná 80/50, v súlade so zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav. Výšku úhrady za stravu rátame podľa stravnej jednotky, ktorú schvaľuje ÚPSK-odbor sociálny, na základe žiadosti zariadenia sociálnych služieb. Rehabilitačné stredisko zabezpečuje racionálnu stravu podľa vopred schváleného jedálneho lístka. V prípade potreby je možnosť zabezpečiť aj diétnu stravu pre diabetikov, šetriacu stravu a pod.

b) upratovanie – v zariadení  je upratovanie, dezinfekcia, žiarenie germicídnym žiaričom  vykonávané denne. Deratizácia a dezinsekcia sa realizuje preventívne 1x ročne. Pri výskyte živočíšnych škodcov sa zabezpečí ničenie ihneď externou firmou.

 

Ďalšie činností:

Vytvárame podmienky pre záujmovú činnosť: práca s textíliou, papierom, starostlivosť o kvety, aranžovanie, maľovanie, spievanie, relaxácia, pohybové aktivity, kultúrne a spoločenské aktivity aj za účasti príbuzných, spolupráca s inými zariadeniami.