Skočiť na hlavný obsah

Protispoločenská činnosť

Podávanie podnetov súvisiacich s protispoločenskou činnosťou  v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. v znení neskorších zákonov je možne týmito spôsobmi:
  • písomne na adresu Úradu PSK, hlavný kontrolór, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov,
  • obálka s podnetom musí byť označená: Oznámenie – protispoločenská činnosť NEOTVÁRAŤ,
  • ústne,
  • elektronický na adresu zodpovednej osoby: opsc@vucpo.sk.
 
Zodpovedná osoba : hlavný kontrolór  UPSK
 
V Stropkove dňa  29.3.2019