Skočiť na hlavný obsah

Ako k nám

 

      Prijímanie do Domova sociálnych služieb sa riadi zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní / živnostenský zákon / v znení neskorších predpisov a podľa Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 72/2019 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

 
     Postup občana, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení:
 
 
1.   Podanie ,, Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu"
     Fyzická osoba, resp. občan, ktorý má trvalý pobyt na území Prešovského kraja, podáva písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s prílohami na Odbor sociálny Úradu Prešovského samosprávneho kraja.
 
     Po zaregistrovaní predmetnej žiadosti Prešovským samosprávnym krajom / ak je žiadosť kompletná / realizuje sociálny pracovník ÚPSK sociálnu posudkovú činnosť v súčinnosti so žiadateľom.
 
Sociálna posudková činnosť je posudzovanie:
-   individuálnych predpokladov fyzickej osoby,
-   rodinného prostredia fyzickej osoby,
-   prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti.
 
Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý zároveň obsahuje aj návrhy žiadateľa na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie.
 
Lekárska posudková činnosť je posúdenie:
-   odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.
Pri výkone lekárskej posudkovej činnosti posudzujúci lekár vychádza z lekárskeho nálezu vypracovaného lekárom, s ktorým má fyzická osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci lekár lekársky posudok, ktorý obsahuje:
 
a/ stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
b/ termín opätovného posúdenia zdravotného stavu.
 
Lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudzujúci lekár ÚPSK.
 
Na základe sociálneho posudku a lekárskeho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje :
 
-   stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
-   znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom 
     v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,
-   návrh druhu sociálnej služby,
-   určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.
 
 
     Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré vydáva ÚPSK sociálny odbor. Keď rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, konanie o odkázanosti občana na sociálnu službu je ukončené. Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu občan prikladá k ,, Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,, .
 
 
2.   Podanie ,, Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby ,,
     Písomnú  ,, Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,, spolu s prílohami občan podáva zariadeniu sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, podľa slobodnej voľby občana.
 
Požadované dokumenty nájdete TU